Privacyverklaring

Hybrid SaaS verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten en bezoekers van onze websites. Hybrid SaaS gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hybrid SaaS van u verwerkt in het kader van de diensten die Hybrid SaaS op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van Hybrid SaaS.
Hybrid SaaS ICT BV, Platinastraat 10E, Schoonhoven.
Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:
1. Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten); en
1. Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites, zoals naam, geboortedatum, adres , e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.
Hybrid SaaS gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies. Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies. Wij gebruiken ook tracking en analytische cookies om de tevredenheid van onze gebruikers bij te houden.
Hybrid SaaS verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Hybrid SaaS, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

1. Met uw uitdrukkelijke toestemming
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Hybrid SaaS verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
1. Voor verwerking door ingeschakelde derden (sub verwerkers)
Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.
1. Wettelijke verplichting en andere juridische redenen
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Hybrid SaaS verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:
1. Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
1. Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
1. De belangen, eigendommen of veiligheid van Hybrid SaaS, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.
1. Als Hybrid SaaS betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen.
Wij zullen u informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid gaan vallen.
Hybrid SaaS bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.
1. U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Hybrid SaaS via administratie@hybridsaas.com.
1. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via administratie@hybridsaas.com. U ontvangt dan binnen 4 weken antwoord.
1. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopie├źn van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
1. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.
1. Hybrid SaaS kan u ten hoogste EUR 4,50 als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.
1. U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.
1. Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten e-mail, gericht aan administratie@hybridsaas.com. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een antwoord.
1. Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze websites en andere diensten.
1. Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Hybrid SaaS en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.
1. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren op support@hybridsaas.com over het incident.
Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en websites van Hybrid SaaS en geldt wereldwijd. Wij passen onze privacyverklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.